35.7K

道济(济公)戒淫妙文

 

道济(济公)戒淫妙文

       妻妾之外非己色,淫人妻女败己德,
 
 夭寿折福殃儿孙,皆有显明来报应。
 
 劝人竭力保守身,当视自身如白玉,
 
 一失手时即玉碎,事后知错补也难。
 
 视色视淫如鸩毒,须臾坚忍守自身,
 
 一念之差万劫生,劝汝保守终身用。
 
 世间人人皆怕鬼,不怕家中粉妆鬼,
 
 钩人神魂摄人魄。世间人人都怕虎,
 
 不怕同床胭脂虎,吃人骨髓自然枯。
 
 世间人人都怕蛇,不怕衾中缠人蛇,
 
 吸人血气死无差。世间人人都怕贼,
 
 不怕夜来盗阳贼,盗人精血自然绝。
 
 色之害人人不知,戒之又犯将何如。
 
 不思斗中皆有垢,自己目中亦多眵,
 
 鼻中有涕流不尽,口中之涎多不洁,
 
 腹中屎尿有臭气,阴中浓血腥臭秽,
 
 身中处处多不洁,含瞋巧眉作为亲,
 
 原来狠毒愚无知,愚人为之醉心迷,
 
 只图片时多快乐,不知百骸骨髓枯。
 
 败德损身害最大,应早修身远避离。
 
 色盗人精竭者死,要知精力有限时,
 
 不节色欲定夭折,人虽未老身先衰。
 
 银钱人人多吝惜,不晓吝惜精力身。
 
 不爱自身骨髓液,反爱银钱斗死生。
 
 天律淫罪最严厉,人祸淫为最惨凄,
 
 酒不醉人人自醉,色不迷人人自迷。
 
 奉劝世人当自省,色淫两件深戒之,
 
 道德善书常阅读,百病顿消大丈夫。